• en
  • vi

Các cơ hội nghề nghiệp

Quản Lý Kinh Doanh

Quản lý Kinh doanh chịu trách nhiệm về các mục tiêu bán hàng và đạt được các mục tiêu cá nhân tại các thị trường và bộ phận kinh doanh được ủy quyền.

Giám Đốc Kinh Doanh

Giám đốc Kinh doanh phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị để tìm kiếm các cơ hội và dẫn dắt các chiến lược kinh doanh của bộ phận trên tất cả các phân khúc và các kênh doanh thu.

Giám Đốc Nhân Sự

Giám đốc Nhân sự quản lý hệ thống nhân sự, duy trì quan hệ nhân viên, đảm bảo tuân thủ các quy định nhân sự, quản lý ngân sách, đánh giá nhu cầu nhân sự, tuyển dụng nhân lực, thiết kế chương trình đào tạo và phát triển kế hoạch lương thưởng của AKYN Hospitality Group (“Tập đoàn”). Vị trí này giúp mang đến kết quả hoạt động xuất sắc thông qua việc tối đa hóa hiệu quả của nguồn nhân lực và các chức năng liên quan trong toàn Tập đoàn.

Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

Trưởng Bộ phận Ẩm thực chịu trách nhiệm giám sát hoạt động hàng ngày của Bộ phận Ẩm thực, đảm bảo các tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn được đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách, thiết lập và truyền đạt hiệu quả các mục tiêu và chiến lược Ẩm thực; tham gia chuẩn bị ngân sách hàng năm của khách sạn và thúc đẩy doanh thu của Bộ phận Ẩm thực cùng với đội ngũ khách sạn.